Неoбходими документи

Неoбходими документи:

1. Препис – извлечение от акт за смърт

2. Талон за кремация от лекаря, констатирал смъртта, с който декларира, че не намира данни за насилствена смърт и разрешава тялото да бъде кремирано.

3. Декларация от най-близък наследник по права линия за желание за извършване на кремация и копие на документа му за самоличност.

Забележка: Наследствената връзка задължително се удостоверява с представяне на копие от документ за родствена връзка: акт за брак, свидетелство за раждане или удостоверение за наследници.

4. Служебна бележка - оригинал, от управителя на гробищния парк в съответното населено място, че урната с праха ще бъде положена в съответното гробище.

  • 1